Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Personal Training

Artikel 1. Definities

Personal Training: trainingsprogramma onder begeleiding van 1 Personal Trainer.

Deelnemer: natuurlijk persoon die deze overeenkomst aangaat met Tamara Soek voor de beoefening van Personal Training.

Personal Trainer: Tamara Soek

De overeenkomst: Overeenkomst tussen Tamara Soek en deelnemer inzake Personal Training.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die de deelnemer met de Personal Trainer is aangegaan met betrekking tot Personal Training. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere afzonderlijke activiteit gedurende de duur van die overeenkomst.

Artikel 3. Het aanbod

Het aanbod van de Personal Trainer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende de door de Personal Trainer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende drie weken na dagtekening van kracht.

Het aanbod bestaat minimaal uit:

– de mogelijkheden van deelname aan Personal Training

– de kosten voor het pakket

– de periode tot wanneer het aanbod geldig is

– de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 5

Artikel 4. De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door een elektronische ondertekening via Virtuagym van het aanbod en is niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 5. Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van veertien dagen na ondertekening van de overeenkomst heeft de deelnemer de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit geldt voor de abonnementen en personal training trajecten. 

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

Het afgesloten abonnement kan door de deelnemer na 3 maanden lidmaatschap maandelijks worden opgezegd. Dit mag schriftelijk en digitaal. Het betalen van de factuur voor de diensten wordt ook verstaan als een akkoord voor de verlenging van het abonnement voor ten minste één maand.

Artikel 7. Ontbinding

De Personal Trainer is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts of bij verhuizing buiten een straal van 30 kilometer van Westerwerf 5 D in Uitgeest. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overgedragen aan de Personal Trainer. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.

Artikel 8. Prijswijzigingen

Eventuele prijswijzigingen worden twee weken voorafgaand aan het einde van de geldigheidsduur van de huidige prijzenlijst bekend gemaakt door de Personal Trainer. De prijzen van de pakketten afgesloten voorafgaand aan het einde van de geldigheidsduur van de huidige prijzenlijst blijven van toepassing tot de beëindiging van het betreffende overeenkomst.

Artikel 9. Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met de Personal Trainer aan te gaan, zijn/haar arts te raadplegen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Ieder gebruik van de diensten van de Personal Trainer geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. 

Iedere deelnemer dient, voorafgaand aan het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is. Hieronder dient tevens te worden verstaan de deelname aan Personal Training in combinatie met medicijngebruik. Indien de deelnemer medicijnen gebruikt, dient hij voorafgaand aan deelname aan Personal Training na te gaan of deelname mogelijk/verantwoord is in combinatie met het medicijngebruik. 

De deelnemer verklaart met ondertekening van de overeenkomst een ongevallenverzekering te hebben. De Personal Trainer kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is de Personal Trainer niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door de Personal Trainer georganiseerde activiteiten.

De Personal Trainer is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. Hieronder dient tevens te worden verstaan de gesteldheid van de deelnemer als gevolg van of tijdens diens medicijngebruik. 

De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door de deelnemer worden gedragen. 

De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen de Personal Trainer wegens vergoeding van kosten, schade en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die de Personal Trainer aanbiedt.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

Op de diensten van de Personal Trainer is het daarvoor geldende BTW tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 

Bij de overeenkomst van de deelnemer en de Personal Trainer zal de Personal Trainer mededelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is de Personal Trainer gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling ontvangen is door de Personal Trainer. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd.

Bij niet volledige betaling binnen de gestelde termijn zal de cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en wettelijk rente vermeerderd met 1,5% verschuldigd zijn, alsmede gehouden zijn tot betaling van de op 15% van het onbetaald gelaten gedeelte als redelijke vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ter incasso.

Artikel 12. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.

De Personal Trainer is niet gehouden aan de verplichtingen uit de overeenkomst, indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Bij ziekte van de Personal Trainer behoudt de Personal Trainer het recht desbetreffende activiteit te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

Op algemene erkende feestdagen behoudt de Personal Trainer het recht desbetreffende activiteit te annuleren.

Artikel 13. Tussentijdse wijzigingen

De Personal Trainer kan tussentijdse definitieve wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De Personal Trainer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal drie dagen van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

Bij definitieve tussentijdse wijzigingen, die in het nadeel van de deelnemer zijn, heeft de deelnemer het recht om het pakket zonder opzegtermijn stop te zetten, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt.

Artikel 14. Afzegging

Alle afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden. Indien hier door deelnemer niet aan wordt voldaan worden de kosten van de diensten doorberekend.

Artikel 15 Slotbepalingen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Bij geschillen die zijn ontstaan tussen de deelnemer en de Personal Trainer en niet onderling kunnen worden opgelost, is de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

0
    0
    Winkelmand
    Jouw winkelmand is leegTerug naar de shop